Nasze zadania

Główne zadania Stowarzyszenia to :
1. Organizacja i praktyczna realizacja szkoleń z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.
2. Praktyczne i teoretyczne szkolenia formacji ochronnych z zakresu szkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencji, paramedycznego oraz z zakresu taktyki i techniki jazdy samochodem.
3. Prowadzenie działalności wychowawczej, popularyzowanie historii i propagowanie tradycji narodowych.
4. Podejmowanie działań mających wpływ na przestrzeganie zasad i norm moralnych wpływających na ład i porządek publiczny.
5. Praca z młodzieżą szkolną i akademicką w zakresie realizacji programów szkolenia związanych z Obroną Cywilną oraz służbą w oddziałach Narodowych Sił Rezerwowych.
6. Aktywne wspieranie wszelkich działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.
7. Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz ich przetwarzania.
8. Organizowanie imprez i zawodów sportowych propagujących podstawowe cele statutowe Stowarzyszenia.
9. Przeciwstawianie się wszelkim formom nadużyć w życiu codziennym.
10. Współpraca z mediami i innymi podmiotami reagującymi na wszelkie powstające patologie społeczne.
11. Obrona osób fizycznych i prawnych przed wszelkimi aktami niesprawiedliwości oraz nadużyć ze strony urzędów administracji państwowej i samorządowej.
12. Udzielanie wszelkiej pomocy każdemu kto jej potrzebuje w ramach posiadanych uprawnień i możliwości.

Decyzja Starosty Nowodworskiego 20.02.2009"> 

Decyzja Starosty Nowodworskiego 27.12.2012">