O nas

 Stowarzyszenie Niezależnych Podatników „KONTRA” zostało utworzone z inicjatywy Komitetu Założycielskiego, w skład którego wchodzą osoby, które w przeszłości zajmowały się szkoleniem pododdziałów specjalnych Policji i Wojska. Oprócz nich członkami Stowarzyszenia są ludzie związani z biznesem o nieposzlakowanej opinii i osobistych zainteresowaniach sportami obronnymi.

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 28.06.2000 r. Jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym. Powstało do celów krzewienia kultury fizycznej w zakresie sportów obronnych i strzelectwa sportowego oraz do podejmowania działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego. Obok problematyki proobronnej Stowarzyszenie sporo miejsca poświęcało zagadnieniom z szeroko pojętej ekologii i przy każdej okazji związanej z realizacja szkoleń nawiązywało w programach do ochrony środowiska naturalnego i związanych z nimi obowiązkach ciążących na każdym obywatelu RP. Pokłosiem tych zainteresowań było rozszerzenie działalności statutowej w sferze szkoleń o edukacje ekologiczną, ale również o praktyczną realizację przedsięwzięć związanych ze zbieraniem odpadów. W 2009 r. Stowarzyszenie otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem odpadów. Rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną akcję poświęconą edukacji ekologicznej. Dotychczas zrealizowaliśmy m.in.:
• Jako partner w projekcie unijnym pt. „Ekologiczna świetlówka”
• Samodzielnie projekt pt. „Z Ekologią na Ty”
• Konkurs o miano „Szkoły Mistrzostwa Ekologicznego Gminy”
Ponadto nawiązaliśmy współpracę z szeregiem gmin w Polsce, która zaowocowała zorganizowaniem na ich terenie cyklicznych zbiórek Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. W bieżącej działalności staramy się współuczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach propagujących działania proekologiczne. Aktywnie przeciwstawiamy się wszelkim patologiom również i tym związanym z ochroną środowiska naturalnego powstałym zarówno w urzędach administracji państwowej jak i samorządowej. Staramy się pokazywać problem bez retuszu, tak aby był czytelny dla przeciętnego obywatela naszego kraju i wolny od politycznych podtekstów. Nie boimy się otwarcie krytykować wszelkich form nadużyć urzędniczych na wszystkich szczeblach. Dążymy do tego aby to urząd był dla obywatela a nie odwrotnie. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę z każdym komu leży na sercu dobro naszej Ojczyzny, czyste i zdrowe środowisko oraz wolne od korupcji i wszelkich nadużyć społeczeństwo.